برچسب: ریاضی عمومی 2

دانلود جزوه ریاضی دو

دانلود جزوه ریاضی دو

دانلود جزوه ریاضی دو دانلود جزوه ریاضی دو کلمه ریاضیات از یونان باستان máthēma (μάθημα) گرفته شده است، به معنای “آنچه آموخته می شود”،  “آنچه فرد می شناسد”، از این رو نیز “مطالعه” و “علم”.