دانلود کتاب تعمیرلوازم خانگی هنرستان

دانلود کتاب تعمیرلوازم خانگی هنرستان

دانلود کتاب تعمیرلوازم خانگی هنرستان

دانلود کتاب تعمیرلوازم خانگی هنرستان

 

چنان که از هدف کلى و فهرست مطالب اىن کتاب برمى آىد ، هدف از اىن درس، آموزش هنرجوىان براى بازکردن و بستن تعدادىاز لوازم الکترىکى خانگى و انجام تعمىرات جزئى آن هاست. از آن جا که شىوهٔ تعمىر وساىل مختلف الکترىکى مى تواند ىکسان باشد، لازمتکنولوژى و کارگاه تعمىر « است شىوهٔ کلى تعمىر اىن گونه وساىل به هنرجوىان آموزش داده شود.در چند سال اخىر، رشد و توسعهٔ فنّاورى )تکنولوژى( وساىل الکترىکى خانگى از پىشرفت شاىان توجهى برخوردار بوده ومحصولات جدىدى به بازار عرضه مى شود که حتى استفاده از آن ها براى افراد عادى نىاز به آموزش هاى کاربردى دارد.هدف برنامه رىزان از تدرىس اىن کتاب، تربىت تعمىرکار ماهر وساىل الکترىکى خانگى نىست، بلکه هدف آن است که هنرجوىانبا نحوهٔ استفادهٔ صحىح و بازکردن و بستن لوازم خانگىمتناسب با شراىط اقلىمى که در آن زندگى مى کنند، آشنا شوند. قطعات آن هارا بشناسند و در حد امکان عىوب ساده و تکرارى آن ها را تشخىص و رفع کنند. با توجه به تنوع بسىار زىاد وساىل برقى خانگى،در اىن کتاب سعى شده است تا حد امکان وساىل بىش ترى معرفى و طرىقهٔ عىب ىابى آن ها گفته شود. با اىن حال به لحاظ محدودىتامکانات و زمان ارائهٔ درس، هنرآموزان محترم مى توانند با توجه به محىطى که در آن زندگى مى کنند و امکانات کارگاهى، تعدادى ازلوازم خانگى که کاربرد آن عمومىت بىش ترى دارد را انتخاب کنند و نحوهٔ بازکردن و بستن آن ها را به دانش آموزان بىاموزند به طورىکه انگىزه و علاقه لازم در دانش آموزان اىجاد شود و زمىنه هاى خلاقىت و شکوفاىى استعدادهاى آنان فراهم آىد.

 

برای دانلود این فایل به باکس دانلود در پایین مراجعه کنید.


مطلب پیشنهادی:دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی ۲

مطلب پیشنهادی:شبیه سازی رله دیفرانسیل در متلب

0/5 ( 0 نظر )
0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

آمارگیر وبلاگ

الکسا

Twitter Instagram Pinterest Flickr